Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště v ZŠ Šitbořice (ŠPP)

Poradenští pracovníci školy poskytují základní poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

 

Členové školního poradenského pracoviště:

* Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Koutná

* Výchovná poradkyně Mgr. Renata Rubešová

* Metodička prevence Mgr. Helena Rýznarová

* Školní psycholožka Mgr. Jitka Mahdalová

 

ŠPP má tuto náplň činností:

* individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky

* odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

* primární prevenci rizikového chování

* kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

* péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

* poradenskou činnost pro zákonné zástupce

* metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických opatření

* poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situacích žáků

* poskytování psychologického poradenství ve škole žákům, jejich rodičůma pedagogům, a dalším zaměstnancům školy

* práce s třídními kolektivy, zážitkové a preventivní programy, podpora klimatu třídy a školy

 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Koutná

Řízení a organizace školního poradenského pracoviště v ZŠ Šitbořice.

Spolupráce s dalšími odbornými a poradenskými zařízeními (PPP, krizovými centry, kurátory, zdravotnickými a dalšími institucemi). Prezentace stanovisek za organizaci.

Konzultační hodiny: v úterý od 7:00 do 8:00 h a od 14:00 do 16:00. Termín konzultace doporučeno sjednat předem.

Kontakt: koutna@zssitborice.cz, tel.: 519 421 044

 

Výchovná poradkyně Mgr. Renata Rubešová

Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům při péči o integrované žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při péči o žáky nadané a o žáky s neprospěchem.

Pomoc pedagogům při vyhledávání žáků, u nichž je potřeba realizovat podpůrná opatření.

Odborná pomoc žákům, rodičům i pedagogům při realizaci podpůrných opatření.

Poskytování pomoci při řešení záškoláctví a dalších projevů nežádoucího chování.

Poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství.

Poskytování informačních a podpůrných metodických materiálů pro posílení výchovy a vzdělávání dítěte. Spolupráce s dalšími odborníky.

Konzultační hodiny: středa  od 13:30 do 15:00 a čtvrtek od 7:15 do 8:00. Termín konzultace doporučeno sjednat předem telefonicky.

Kontakt: 776 669 410, rubesova@zssitborice.cz

 

Metodička prevence Mgr. Helena Rýznarová

Pomoc při předcházení vzniku nežádoucích projevů chování žáků (příp. záškoláctví, závislostí, agresivity, šikany), jejich eliminace.

Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s řešením nežádoucího chování žáka či projevy sociálně patologických jevů, pomoc při eliminaci rizik a pomoc při sjednávání nápravy.

Spolupráce s dalšími odborníky. Poskytování informačních a metodických materiálů.

Konzultační hodiny: v úterý od 14:00 do 16:00. Termín konzultace doporučeno sjednat předem.

Kontakt: 773 868 238, ryznarova@zssitborice.cz

 

Školní psycholožka Mgr. Jitka Mahdalová

Poskytování psychologického poradenství ve škole žákům, jejich rodičům a pedagogům, a dalším zaměstnancům školy. Práce s třídními kolektivy, zážitkové a preventivní programy, podpora klimatu třídy a školy.

Pomoc dětem s problémy v komunikaci (se spolužáky, učiteli, příbuznými, kamarády), s učením ve škole i doma. Pokud je trápí nejistota, samota, tréma, akutní či dlouhodobý stres, jakékoliv nepříjemné pocity a myšlenky, nebo pokud si chtějí jen tak s někým popovídat.

Pomoc rodičům a pedagogům v náročných situacích spojených se školou, výchovou či osobním životem. Poradenství při zvládání situací spojených se školním neúspěchem žáků, při výchovných a kázeňských problémech dětí a žáků a další.

Poskytuji kontakty na další odbornou pomoc (PPP, dětský psycholog, krizová linka apod.).

Konzultační hodiny: úterý od 10:45 do 18:00

                                   pátek od 9:40 do 13:00

Termín konzultace doporučeno sjednat předem - zejména během vyučovacích hodin mohu pracovat ve třídě a nemohla bych se Vám věnovat.

Kontakt: 725 839 700 (v konzultačních hodinách), psycholozka@zssitborice.cz

Moje emailová adresa slouží i jako elektronická schránka důvěry. Můžete se touto cestou anonymně svěřit se svými nejen školními problémy. Odpovím do 3 pracovních dnů.

Pokud si následně budete přát, můžeme se sejít.

Samozřejmostí je diskrétnost při konzultacích. Jsem vázána profesní mlčenlivostí, dalším osobám nesděluji informace získané od Vás. Můžu tak učinit pouze na Vaši žádost či po vzájemné domluvě.

 

I když každý ze členů ŠPP má legislativou stanoveny oblasti své činnosti, dochází v rámci spolupráce k přesahům v poskytování jednotlivých služeb.

 

V Šitbořicích dne 3. 9. 2018

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy