O naší třídě

Pro školní rok 2021/2022 jsme nově otevřeli přípravnou třídu v naší škole. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ). Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (maximální počet je 15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole.

V naší třídě větší zaměření na logopedii, díky třídní učitelce, která je školský logoped. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

K optimálnímu rozvoji osobnosti každého dítěte, k rozvoji a stimulaci jejich oslabených dílčích funkcí jsou využívány odpovídající formy a metody certifikovaných stimulačních a edukačních programů:

  • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
  • Program pro edukativně – stimulační skupiny dětí předškolního věku / program EDASTIM (edukace a stimulace) pro děti předškolního věku je zaměřený na podporu školní připravenosti, na prevenci školního spoluúčasti rodiny
  • Se Sokolem do života – projekt české obce sokolské – sportovní všestrannost pro děti

Přípravný ročník vede speciální pedagožka Mgr. Petra Vymazalová a asistentka Marie Benýšková.

Kontakty:

Linka do třídy/družiny: 519 421 043

p. učitelka: 728 255 874, mail: vymazalova@zssitborice.cz

Odhlašování obědů: tel.: 774 881 835, obedy.zssitborice@seznam.cz