Školní družina

V letošním školním roce stále pokračuje zvýšený zájem o Školní družinu, což také souvisí se zvyšováním počtu žáků na 1. stupni. Máme snahu vyhovět rodičům, proto jsou v letošním školním roce v provozu 3 oddělení ŠD. Děti mohou přicházet do družiny ráno od 6:30, odpoledne je družina otevřena do 16:00 h.

Vychovatelky připravují pro žáky činnosti, které zajišťují odpočinek, rekreaci, zájmovou činnost a vzdělávání. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu po výuce, proto je řadíme po obědě. Jedná se o četbu, klidové hry, pohádky, vyprávění, komunitní kruh aj. Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek, pohybové a tanečními prvky, malování, logické zábavné hry, stolní a společenské hry. Za příznivého počasí si děti hrají na školním dvoře. Zájmové a vzdělávací činnosti umožňují dětem seberealizaci v oblasti sportovní, společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, pracovně-technické ad. V době školní družiny mají děti možnost navštěvovat také zájmové kroužky: sborový zpěv, kroužek AJ, softball a kroužek rekondičních cvičení. Mimo školní družinu mají děti dále možnost účastnit se kurzů angličtiny a keramiky, které vedou externí pracovníci.

Pro bližší informace, které se týkají organizace a plateb využijte odkaz (Řád školní družiny, Provoz školní družiny, Plán činnosti ŠD, ŠVP ŠD)

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy