Školní družina

V letošním roce 2016/2017 jsme zaznamenali doposud největší zájem o školní družinu. Máme snahu vyhovět rodičům, proto jsme naplnili obě oddělení do maximálního povoleného počtu po 30 dětech. Děti mohou přicházet do družiny ráno od 6:30, odpoledne je družina otevřena do 15:30 h.

Vychovatelky připravují pro žáky činnosti, které zajišťují odpočinek, rekreaci, zájmovou činnost a vzdělávání. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu po výuce, proto je řadíme po obědě. Jedná se o četbu, klidové hry, pohádky, vyprávění, komunitní kruh aj. Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek, pohybové a tanečními prvky, malování, logické zábavné hry, stolní a společenské hry. Za příznivého počasí si děti hrají na školním dvoře. Zájmové a vzdělávací činnosti umožňují dětem seberealizaci v oblasti sportovní, společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, pracovně-technické ad. V době školní družiny mají děti možnost navštěvovat také zájmové kroužky: sborový zpěv, dramatický kroužek, softball, pohybové hry.

Žáci 2. a 3. ročníku se účastní v měsících prosinec - únor plaveckého výcviku. V týdnu od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017 připravujeme odpolední lyžařský kurz pro děti 1. – 4. ročníku. Mimo školní družinu mají děti možnost účastnit se kurzů angličtiny a keramiky, které vedou externí pracovníci.

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy