Obecné informace

Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou a je vedena v síti škol pod IZO 600112268 (identifikátor zařízení). Škola je od 1.1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným obcí Šitbořice jako příspěvková organizace a je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno v odd. Pr., vložka č. 500.

Škola byla vybudována v roce 1984. V tomtéž roce byl zahájen provoz výukou na 1. stupni, od roku 1990 je škola plně využita pro výuku 1. a 2. stupně. Každý ročník je vyučován samostatně, ročníky nejsou spojovány. Od roku 1992 do roku 2004 byla ZŠ Šitbořice zařazena do celostátní sítě Zdravých škol a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem naplňovala "Program podpory zdraví". V tomto programu a trendu stále pokračujeme. Školu navštěvuje přibližně 200 žáků, průměrná naplněnost tříd je 20 žáků. Spádovým obvodem školy je obec Šitbořice. Škola přijímá i zájemce z okolních obcí. Od 1. 1. 2019 se základní škola sloučila s mateřskou školou.

 

Škola sdružuje:

a) základní školu o maximální kapacitě 350 žáků

b) školní družinu o maximální 75 kapacitě žáků

c) školní klub o maximální kapacitě 150 žáků

d) školní jídelnu o maximální kapacitě 490 obědů

e) mateřskou školu o maximální kapacitě 72 dětí

 

Vybavení školy

            Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Působí útulně.

            Na 1. stupni jsou prostorné třídy s hracími koutky, žáci na 2. stupni využívají své kmenové třídy a odborné učebny: fyzikální, chemickou, počítačovou, internetovou a jazykovou učebnu, cvičnou kuchyni a žákovskou dílnu. Pro zcela bezproblémový provoz chybí větší počet učeben pro zřízení většího počtu speciálních odborných učeben. Chybí také skladovací prostory. K pohybovým aktivitám žáků škola využívá cvičebnu, tělocvičnu TJ Sokol, dvůr za školou a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm, dvěma tenisovými kurty a tenisovou stěnou. Pro veřejná vystoupení, výstavy a školní jarmarky používá škola sál ve společenském domě. V době přestávek žáci mohou používat odpočinkové kouty na chodbách a internetovou učebnu. Mají volný přístup na internet. Velkou přestávku tráví děti na školním dvoře se sportovním a hracím vybavením.

            Škola má dvě oddělení školní družiny. Zájmová činnost žáků je zajištěna prostřednictvím kroužků.

 

Charakteristika učitelského sboru

            Pedagogický sbor v posledních letech tvoří 17 - 19 členů, v němž spolupracují zkušení pedagogové s mladými. Osmdesát procent učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. Na škole působí výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik ICT, metodik vzdělávání žáků s SVP a preventista BOZP a PO.

            Rozvoj výchovně vzdělávacího procesu posiluje činnost a spolupráce jednotlivých předmětových komisí. Pedagogický sbor využívá celostátně vyhlašovaných grandů. Uznanými projekty a jejich realizací se nám daří získávat pro školu další finanční prostředky. Smyslem těchto celoškolních projektů je zkvalitněí výchovně - vzdělávacího procesu a modernizace vybavení školy.

 

Škola a její partneři

            Nejvýznamnějšími partnery školy jsou zákonní zástupci žáků a zřizovatel.

            Škola trvale spolupracuje se speciálními školskými zařízeními (pedagogická a psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, školní psycholog, dětský diagnostický ústav), odborem péče o dítě, Policií České republiky a se základními a středními školami v regionu.

            Školská rada a zřizovatel podporují rozvoj školy a spoluvytvářejí optimální podmínky ke vzdělávání. Zřizovatel zajišťuje materiální vybavení a školská rada se podílí na správě školy.

Život školy spojujeme s děním v obci, spolupracujeme s ostatními organizacemi a firmami, které podporují činnost školy. Firma Pramos navíc přispívá i na vybavení školy výpočetní technikou.

 

Spolupráce s rodiči

            Škola je otevřenou institucí pro širokou veřjnost a zejména pro rodiče. Kvalitní vztahy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků je jednou z priorit vedení školy a pedagogického sboru.

Vedení školy věnuje soustavnou pozornost rozvoji organizace a řízení školy a rozvoji odpovídajících mechanizmů pro formulování školní strategie a praktických kroků v oblasti vztahů školy směrem k zákonným zástupcům žáků.

            Škola dává možnost rodičům ovlivnit výchovně vzdělávací práci školy, rodiče participují na hodnocení svých dětí, nabízíme rodičům návštěvy přímo ve vyučovacích hodinách, na školních soutěžích a olympiádách a akcích školy. Škola nabízí rodinám přírodovědné a vlastivědné výlety a plavecké zájezdy.