Zvýšení ceny obědů, postup při výdeji oběda v případě neplánované absence dítěte

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému růstu cen vstupních surovin jsme nuceni zvýšit ceny obědů. Informujeme Vás také o postupu při výdeji oběda v případě neplánované absence dítěte.

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje stravné v jednotlivých věkových skupinách o 3,00 Kč.

 

1.

Strávníci 7 – 10 let :

z 20,00 Kč

na

23,00 Kč

2.

Strávníci 11 – 14 let:

z 22,00 Kč

na

25,00 Kč

3.

Strávníci 15 a více let:

z 23,00 Kč

na

26,00 Kč

Trvalé příkazy – měsíční platby: číslo účtu a variabilní symbol se nemění, je změna ve výši stravného. Žádáme o úpravu trvalých příkazů.

Strávníci 7 – 10 let - výše stravného

460,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let - výše stravného

500,00 Kč

Strávníci 15 a více let - výše stravného

520,00 Kč

Platby inkasem: vyšší cena bude vyúčtována automaticky, žádáme o zvýšení povoleného limitu v souhlasu s inkasem.

Výdej stravy 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte:

Z důvodu zvýšených hygienických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT pro provoz škol, první den neplánované nepřítomnosti je možné odnést dítěti jídlo v jídlonosiči pouze v době od 11:00 do 11,15 hod. Po zazvonění u vchodu do školy vyčkáte příchodu zaměstnance, který si převezme jídlonosič. Do budovy školy nebude umožněn vstup.

Pokud vyzvedává oběd sourozenec, přinese jídlonosič před začátkem výuky - do 8:00 hod.

Pokud bude jídlonosič donesen v jiný než určený čas, nebude možné oběd vydat.

 

V Šitbořicích 1. 9. 2020                                        Jana Valíčková, vedoucí školní jídelny