ZŠ Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku: oprava "atria" ZŠ Šitbořice

Základní škola Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku: oprava „atria“ ZŠ Šitbořice

Identifikační údaje zadavatele:

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Adresa: Nikolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice

IČ : 75022001

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy

 

Zadávací podmínky:

Cenovou nabídku je nutno vypracovat na základě vyplněného slepého rozpočtu, viz příl. č. 1.

Před provedením cenové nabídky je nutná prohlídka „atria“ na místě samém. Jedná se o provedení oprav atria v 1. patře budovy školy.

Termín pro podání nabídky je od 31.03.2016 do 14.04 2016 do 14 hodin na adresu zadavatele.

Závazný termín pro provedení celé zakázky (včetně instalace oken) je od 29.06.2016 do 05.07.2016.

Nabídka musí být dodána v zapečetěné obálce s nápisem “Neotevírat“ – veřejná zakázka – Oprava „atria“ ZŠ Šitbořice. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí obsahovat: návrh smlouvy o dílo, ve které bude uvedena mimo jiné rovněž celková cena včetně DPH, termín dokončení, záruční doba a sankce.

Prohlídka atria je možná po dohodě s ředitelkou školy.

Kontakt: 519 421 044, zs.sitborice@email.cz

Platební podmínky

Platby za provedené práce budou uskutečňovány na základě řádné faktury po provedení prací a převzetí zakázky zadavatelem. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich převzetí . V případě nedodržení smluvních termínů bude zadavatel účtovat penále ve výši 0,1% za každý den z prodlení a o tuto částku bude snížena cena celkové zakázky.

Kriteria hodnocení: výše nabídkové ceny na základě vyplněného slepého rozpočtu, splnění uvedených technických požadavků, délka záruční doby, termín provedení prací. Hodnocení bude provádět hodnotící komise stanovená zadavatelem.

 

V Šitbořicích dne 30.03.2016

Zadavatel: Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Jarmila Novotňáková, ředitelka školy