Zhodnocení realizace projektu "Vzdělávání pomocí blended learningu"

ZHODNOCENÍ REALIZACE PROJEKTU 

název projektu:

„Vzdělávání pomocí blended learningu“

reg. č. projektu : CZ.1.07/1.1.00/57.1441

 

Realizátor  projektu:

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Počet žáků, kteří využívali vzdělávání v anglickém a německém jazyce formou blended learningu (BL):

Celkem bylo zapojeno 60 žáků v AJ a 20 žáků v NJ.

Práce s výukovým programem a největší přínos: BL (program Blended learning) žáci bez problému využívali ve výuce i při domácí přípravě.

U většiny žáků se projevilo zlepšení komunikačních dovedností, které žáci využívali při jazykových činnostech ve školní i mimoškolní výuce.

BL umožňoval aktivní zapojení žáků, rozvoj poslechu s porozuměním, mluvení, čtení a psaní, respektoval individuální tempo, zajištěna operativní zpětná vazba.

Stručný popis práce s výukovým programem: Program používali všichni zapojení žáci ve výuce ve škole a v domácí přípravě. Oblíbenost programu dokládá, že ho žáci využívali z 30% i mimo školu navíc mimo povinně zadanou domácí přípravu. Učitel se zaměřoval na všechny části BL formou řízené, kombinované a individualizované výuky na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech, mluvení čtení a psaní.

Zhodnocení výukového programu ve vztahu k naplnění ŠVP konkrétní školy: Při hodnotícím ověřování efektivity a výstupní úrovně jazykových dovedností prokazatelně došlo, u většiny žáků, k individuálnímu zvýšení výstupní úrovně jazykového vzdělání jak po stránce komunikační, tak po stránce aktivní a pasivní slovní zásoby.

Na základě dotazníkového šetření vyhodnotilo tuto formu jako oblíbenou 70 % žáků.

Výukový program vnesl do výuky inovativní přístup, žáci s ním aktivně po dobu tří měsíců pravidelně pracovali. Při současných podmínkách jsme shledávali největší přínos při výuce začátečníků.

U 80 % žáků došlo v minimálně u jedné až dvou sledovaných tematických oblastí ke zlepšení, a to zejména v porozumění mluvenému projevu, nárůstu slovní zásoby a v komunikaci v cizím jazyce.

V obou jazycích, s uplatněním BL, došlo ke zlepšení úrovně, a to zejména v komunikačních dovednostech.

Máme za to, že efektivnějších výsledků by bylo možno docílit po přizpůsobení BL konkrétnímu vzdělávacímu programu základní školy, časově tematickému plánu s aktivním využíváním učebnic, které by byly v souladu s BL.

 

V Šitbořicích dne 14.1. 2015

                                          

       PaedDr. Jarmila Novotňáková, ředitelka školy