Zápis do přípravné třídy

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace vyhlašuje zápis do přípravné třídy ZŠ se Dnem otevřených dveří, který se uskuteční 19. 4. 2023 od 9:00 – 11:00 hod a 14:00 – 16:00 hod. Přihlášky možno doručit i mimo Den otevřených dveří do 26. 5. 2023. Podmínkou přijetí není účast na zápisu dne 19. 4. 2023.

Do přípravné třídy mohou být přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přednostně děti s odkladem povinné školní docházky, dále děti, u nichž je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, dále děti nadané a také děti, jejichž rodiče vyhodnotí, že jejich předškolnímu dítěti bude režim v přípravné třídě více vyhovovat. Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání v prostředí základní školy, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, které zajistí hladký nástup do 1. třídy.

Přípravná třída bude naplněna do maximálního počtu 15 dětí. Zákonný zástupce doručí škole zápisní list do přípravné třídy – k vyzvednutí v MŠ a ZŠ, kde budou zákonným zástupcům podány bližší informace.  V případě dotazů kontaktujte vedení školy. Termín podání přihlášek do 26. 5. 2023

Přihláška ke stažení

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

1. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Šitbořice

-     s odkladem povinné školní docházky: přednostní přijetí

-     dítě narozené od září do prosince roku 2017: 20 bodů

-     dítě narozené od ledna do srpna 2018: 15 bodů

 

2. Dítě s místem trvalého pobytu mimo obec Šitbořice       

-     s odkladem povinné školní docházky: 10 bodů

-     dítě narozené od září do prosince roku 2017: 5 bodů

-     dítě narozené od ledna do srpna 2018: 2 body

V případě rovnosti bodů a převýšení kapacity přípravné třídy rozhodne věk dítěte, případně los. Podmínkou přijetí do přípravné třídy je doložení písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

V Šitbořicích dne 8. 3. 2023              Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy