Zápis do přípravné třídy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace vyhlašuje zápis do přípravné třídy ZŠ.

Do přípravné třídy mohou být přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přednostně děti s odkladem povinné školní docházky, dále děti, u nichž je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, dále děti nadané a také děti, jejichž rodiče vyhodnotí, že jejich předškolnímu dítěti bude režim v přípravné třídě více vyhovovat.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání v prostředí základní školy, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi
a návyky, které zajistí hladký nástup do 1. třídy.

 

Přípravná třída bude naplněna do maximálního počtu 15 dětí. Zákonný zástupce doručí škole zápisní list do přípravné třídy – k vyzvednutí v MŠ a ZŠ, kde budou zákonným zástupcům podány bližší informace. V případě dotazů kontaktujte vedení školy. Termín podání přihlášek do 17. 6. 2021

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

  1. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Šitbořice

  • s odkladem povinné školní docházky                     přednostní přijetí

  • dítě narozené od září do prosince roku 2015          20 bodů

  • dítě narozené od ledna do srpna 2016                    15 bodů

2. Dítě s místem trvalého pobytu mimo obec Šitbořice

- s odkladem povinné školní docházky                         10 bodů

- dítě narozené od září do prosince roku 2015              5 bodů

- dítě narozené od ledna do srpna 2016                         2 body

 

V případě rovnosti bodů a převýšení kapacity přípravné třídy rozhodne věk dítěte, případně los.

 

Podmínkou přijetí do přípravné třídy je doložení písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

V Šitbořicích dne 9. 6. 2021                                         Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy