Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zveme všechny předškoláčky s rodiči na zápis do 1. třídy,
který se uskuteční ve středu 17. dubna 2024 od 14:00 dle stanoveného rozpisu.

Rodiče se s dítětem dostaví v předem zvolený čas do zvolené třídy, kde bude zápis probíhat
a bude jim přiděleno registrační číslo. Zápis se skládá z administrativní části, která zahrnuje předložení potřebných dokumentů a části motivační, kdy dítě s učitelkou plní zadané hravé úkoly.

Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do 17. 5. 2024. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod jejich přidělenými registračními čísly na stránkách školy, dveřích ZŠ a na vývěsce před OÚ. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno, bude součástí spisu dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonným zástupcům zasláno poštou/předáno osobně.

Pro školní rok 2024/2025 škola přijme všechny děti spádové (30). Podle počtu přijatých spádových dětí budou otevřeny maximálně 2 třídy. Ty mohou být doplněny do maximální kapacity 44 přijatých dětí dětmi nespádovými. Pokud by počet přihlášených přesáhl 44, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci následující kritéria:

1. Dítě s trvalým pobytem v obci Šitbořice.

2. Dítě, jehož sourozenec plní povinnou školní docházku v naší škole.

3. Dítě, jehož rodič je zaměstnancem školy

V případě rovnosti rozhoduje los.

 

Informace pro rodiče žádající o zápis do 1. třídy:

Zákonný zástupce dítěte vyplní předem/na místě:

1. Protokol o podání žádosti dítěte do základní školy

            2. Zápisní list

 

Informace pro rodiče žádající o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce žádající o odklad povinné školní docházky doručí škole (poštou/osobně):

1. Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doporučení PPP k odkladu povinné školní docházky

3. Doporučení lékaře k odkladu povinné školní docházky

 

Další informace pro rodiče:

1. Desatero pro rodiče

2. Školní zralost - připravenost

 

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

V Šitbořicích dne 13. 3. 2024                 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy