Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření vlády proti šíření koronaviru proběhne v letošním roce zápis
do 1. třídy následně:

 

Rodiče mají na webových stránkách školy tři dokumenty:

1. Protokol o podání žádosti o přijetí dítěte

2. Žádost o odklad školní docházky

3. Zápisní list

Tytéž dokumenty budou po dobu 5. – 16. 4. 2021 také k dispozici v prodejně COOP Šitbořice.

 

Rodič po zvážení vyplní buď první, nebo druhý z jmenovaných dokumentů a doručí do základní školy – emailem (zsmssitborice@email.cz), datovou schránkou (ID: g5qmsyc), do poštovní schránky
u vchodu do ZŠ, osobně po tel. domluvě (tel. 728 782 419). K tomu každý rodič přidá vyplněný
Zápisní list.

Dětem bude přiděleno registrační číslo - čtyři čísla za lomítkem jeho rodného čísla.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení a bude škola zákonného zástupce informovat formou zveřejnění seznamu na vývěsce u OÚ a webových stránkách školy - www.zssitborice.cz. V seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

U dětí, kterých by se týkal odklad školní docházky, je potřeba škole nejprve doručit žádost o odklad
a současně nebo dodatečně dle možností dodat potřebná potvrzení lékaře a PPP. Je tedy nejdříve nutné v termínu podat do základní školy žádost o odklad a pak čekat na termín návštěv lékaře a PPP. Chápeme, že v současné době budou možnosti návštěv lékařů a PPP omezené, bude tedy umožněno administrativně řízení dokončit během května.

Termíny:

Podávání žádostí o přijetí/odklady a zápisní list: 5. – 16. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí: do 30. 4. 2021

Rodiče se mohou blíže informovat:

  • na stránkách www.zssitborice.cz, včetně stažení žádosti o přijetí, o odklad a zápisního listu (základní škola – dokumenty – ke stažení)

  • prostřednictvím zsmssitborice@email.cz

  • u ředitelky školy na tel. 728 782 419

V měsíci červnu získají rodiče budoucích prvňáčků další informace týkající se pomůcek do 1. třídy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU tento dokument vytvořilo MŠMT. Popisuje, co by dítě mělo zvládnout před nástupem do 1. třídy.

 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy