Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v prosinci 2009

 

Škola oslovila všechny zákonné zástupce, jejichž děti jsou žáky naší Základní školy.

Školní dotazník vyplnilo a odevzdalo 80 zákonných zástupců z celkového počtu  115.

 

 

Velmi spokojen(a)

        5

Spokojen(a)

 

         4

Bez připomínek

         3

Nespokojen(a)

 

          2

Velmi nespokojen(a)

         1

Spokojenost  Vašeho dítěte ve škole

  19,48%    

62,33%

12,98 %

2,59 %

0  %

Dává  škola žákům dobrý základ pro další vzdělávání

18,18 %

51,94 %

24,67 %

1,29 %

0  %

Dostatek informací o výsledcích Vašeho dítěte

40,25 %

48,05 %

9,09 %

0  %

0  %

Dostačující 4 hlavní třídní schůzky za školní rok

54,54 %

35,06 %

6,49 %

1,29 %

0  %

Podmínky ke vzdělání (internet,vybavenost)

31,16 %

44,15 %

22,07 %

0  %

0  %

Propagace školy navenek

18,18 %

32,46 %

42,85 %

1,29 %

0  %

Informování o činnosti a akcích školy

36,36 %

48,05 %

12,98 %

0  %

0  %

 

Názory rodičů:

 

Co nejčastěji považují rodiče za silnou stránku naší školy:

Dostatek kroužků, příjemní učitelé, pomůcky, akce školy, dobrá spolupráce, nemusí děti dojíždět, velké třídy, přístup k žákům, sledování jejich chování k prevenci šikany, konečně dobrá výuka jazyků, příprava žáků na střední školy,  kvalitní učitelé, vybavenost, organizace zájezdů.

Co v chodu školy a organizaci vnímají rodiče jako kladné, pozitivní:

Přístup k žákům, vystoupení žáků, besídky, včasné podchycení šikany,  snaha zlepšit vybavení školy, vstřícnost učitelů, způsob práce s dětmi, školní družina, dobrá informovanost,  zájmové kroužky, mladý kolektiv učitelů

Vadí Vašemu dítěti něco ve škole? (co konkrétně):

odpolední výuka, nevhodné chování některých spolužáků

Vaše další  připomínky, návrhy, dotazy:

Chybí sborový zpěv, příjezdová cesta ke škole, chybí hřiště, jiné aktivity a kroužky (karate, keramický, sportovní), výlety, málo sportovních aktivit, lyžařský výcvik se nekonal, více sledovat chování žáků po vyučování, zajímavé osobnosti, omlouvání obědů přes email, odpolední  vyučování

 

Vyjádření školy k dotazníkovému šetření:

 

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji rodičům žáků za spolupráci a za vyplnění dotazníků. Pohledem rodičů získáváme zpětnou vazbu, která je důležitým hlediskem pro další práci školy.

 

K připomínkám a návrhům rodičů:

-         Týdenní lyžařský kurz pro žáky 6. – 9. ročníku  byl školou zajištěn, ale z důvodu velmi malého počtu přihlášených žáků jej nebylo možno uskutečnit. Škola následně zajistila finančně přístupnější lyžařský kurz  v Němčičkách. I na tento kurz se z 1. – 9. ročníku přihlásilo pouze 24 žáků. Rovněž v příštím školním roce zajistíme a nabídneme žákům týdenní lyžařské kurzy pro žáky 1. i 2. stupně.

-         Příjezdová cesta je ve špatném stavu a její oprava je závislá na finančních možnostech Obce. Vybudování nového víceúčelového hřiště bylo projektově zpracováno a bylo požádáno o dotaci z ESF.  Projektu nebyly přiděleny finance a čekáme na další výzvu.

-         Škola zajišťuje exkurze i výlety v souladu se vzdělávacím programem, které tvoří součást vzdělávacího obsahu a jsou pro děti jednou z dalších forem získávání poznatků. Většina rodičů je s rozsahem spokojena. Někteří rodiče nám sdělili, že by exkurzí a výletů mohlo být více, naopak jiní rodiče  by počet snížili. Stejně tak je to s besedami se zajímavými osobnostmi. Uvítáme jakoukoliv spolupráci při zajištění besedy s významnou osobností.

-         Ve škole pracují zájmové kroužky, o které děti projevily zájem. Snížením celkového počtu žáků ve škole došlo i ke snížení počtu kroužků. Děti stále mají možnost navštěvovat hru na klavír a kytaru. Každý žák má možnost pracovat v pěveckém sboru a vystupovat na tradičních školních akcích. Ve škole pracují  sportovní kroužky: házená, florbal, pohybové hry, gymnastika. Škola podpořila pohybové aktivity žáků také zavedením volitelného předmětu Sportovní hry a zajistila taneční kurzy. Ve škole pracují také kroužky rukodělné. Na keramický kroužek není ve škole materiální vybavení a na kroužek karate nemáme  odborného vedoucího. Uvítáme jakoukoliv pomoc při zabezpečení těchto popřípadě dalších kroužků.

-         Škola zodpovídá za chování žáků v době výuky. Za chování dětí po vyučování zodpovídají zákonní zástupci.

-         Počet vyučovacích hodin je pro jednotlivé ročníky pevně stanoven. Odpolední výuka je určena právními normami, aby žáci neměli dopoledne  v jednom sledu více hodin, než je pro daný věk povoleno.

-         Možnost omlouvání a přihlašování obědů dětí formou e-mailu zajistíme. Vyrozumíme zákonné zástupce dětí, které se stravují ve školní jídelně.

 

 

V Šitbořicích 22. ledna 2010

                                                                       PaedDr. Jarmila Novotňáková