Volby do školské rady

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 30. 11. 2022 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Funkční období členů školské rady je 4 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel. Školská rada se setkává minimálně 2x do do roka a má celkem 6 členů.

Návrhy kandidátů do školské rady mohou zákonní zástupci podávat elektronickou žákovskou knížkou, na email školy zsmssitborice@email.cz do 28. 11. 2022. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem. Listina kandidátů bude zveřejněna na stránkách školy. Tajná volba proběhne 13. prosince od 16:00 do 18:00 (v průběhu třídních schůzek). Volit se bude na základě seznamu voličů, každá osoba zvolí 2 kandidáty. Výsledky volby budou vyhlášeny do 14 dnů od ukončení volby. Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje podle volebního řádu ředitel školy.

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

V Šibořicích dne 11. 11. 2022

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy