Školní poradenské pracoviště v ZŠ Šitbořice

Školní poradenské pracoviště v ZŠ Šitbořice (ŠPP)

Poradenští pracovníci školy poskytují základní poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Členové školního poradenského pracoviště:

* Ředitelka školy PaedDr. Jarmila Novotňáková

* Výchovná poradkyně Mgr. Marie Jelínková

* Metodička prevence Mgr. Helena Rýznarová

 

ŠPP má tuto náplň činností:

* individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky

* odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

* primární prevenci rizikového chování

* kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

* péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

* poradenskou činnost pro zákonné zástupce

* metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických opatření

* poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situacích žáků

 

Ředitelka školy PaedDr. Jarmila Novotňáková

Řízení a organizace školního poradenského pracoviště v ZŠ Šitbořice.

Spolupráce s dalšími odbornými a poradenskými zařízeními (PPP, krizovými centry, kurátory, zdravotnickými a dalšími institucemi). Prezentace stanovisek za organizaci.

Konzultační hodiny: v pondělí a ve středu od 14:00 do 16:00 h. Termín konzultace doporučeno sjednat předem. Kontakt: zs.sitborice@email.cz, tel.: 519 421 044

 

Výchovná poradkyně Mgr. Marie Jelínková

Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům při péči o integrované žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při péči o žáky nadané a o žáky s neprospěchem.

Pomoc pedagogům při vyhledávání žáků, u nichž je potřeba realizovat podpůrná opatření.

Odborná pomoc žákům, rodičům i pedagogům při realizaci podpůrných opatření.

Poskytování pomoci při řešení záškoláctví a dalších projevů nežádoucího chování.

Poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství.

Poskytování informačních a podpůrných metodických materiálů pro posílení výchovy a vzdělávání dítěte. Spolupráce s dalšími odborníky.

Konzultační hodiny: v pondělí a v pátek od 10:00 do 10:45 h, v úterý a ve čtvrtek od 14 do 16 h. Termín konzultace doporučeno sjednat předem. Kontakt: 776 102 543, marjel@seznam.cz

 

Metodička prevence Mgr. Helena Rýznarová

Pomoc při předcházení vzniku nežádoucích projevů chování žáků (příp. záškoláctví, závislostí, agresivity, šikany), jejich eliminace.

Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s řešením nežádoucího chování žáka či projevy sociálně patologických jevů, pomoc při eliminaci rizik a pomoc při sjednávání nápravy.

Spolupráce s dalšími odborníky. Poskytování informačních a metodických materiálů.

Konzultační hodiny: ve čtvrtek od 14 do 16 h. Termín konzultace doporučeno sjednat předem. Kontakt: 773 868 238

 

I když každý ze členů ŠPP má legislativou stanoveny oblasti své činnosti, dochází v rámci spolupráce k přesahům v poskytování jednotlivých služeb.

 

V Šitbořicích dne 1. 9. 2016                                                                                                                 Jarmila Novotňáková, ředitelka školy