Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zájem o zápis Vašeho dítěte do přípravné třídy ZŠ. K zápisu se dostavilo celkem 14 dětí.

Rodiče, jejichž děti byly přijaty, rozhodnutí o přijetí neobdrží – vyvěšením se bere rozhodnutí o přijetí jako oznámené.

V úterý 21. 6. 2022 v 17:00 hod. proběhne v budově ZŠ informativní třídní schůzka.

V seznamu jsou uvedeny děti pod registračními čísly – poslední čtyřčíslí rodného čísla za lomítkem.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy od 1. 9. 2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace rozhodla vyhovět žádosti o zařazení do přípravné třídy všem uchazečům v souladu §47, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.    

                       

Dítě – registrační číslo (poslední čtyřčíslí RČ)

rozhodnutí

1248

přijato

1627

přijato

1903

přijato

1046

přijato

0355

přijato

1263

přijato

0859

přijato

1186

přijato

1256

přijato

0905

přijato

0915

přijato

0891

přijato

0902

přijato

1094

přijato

 

V souladu s § 83 správního řádu, počíná dnem, následujícím po dni oznámení rozhodnutí, běžet odvolací lhůta pro podání odvolání.  Nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí – 16. den po zveřejnění seznamu.

Oznámení vyvěšeno dne: 20. května 2022             Mgr. Monika Ondroušková

ředitelka