Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy od 1. 9. 2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy od 1. 9. 2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace rozhodla vyhovět žádosti o zařazení do přípravné třídy  uchazečům v souladu §47, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.        

           

Dítě – registrační číslo (poslední čtyřčíslí RČ)

rozhodnutí

1763

přijato

0139

přijato

1219

přijato

1792

přijato

0987

přijato

1316

přijato

1561

přijato

1568

přijato

0939

přijato

 

 

V souladu s § 83 správního řádu, počíná dnem, následujícím po dni oznámení rozhodnutí, běžet odvolací lhůta pro podání odvolání.  Nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí – 16. den po zveřejnění seznamu.

 

U ostatních uchazečů bude rozhodnuto po dodání chybějící dokumentace.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 17. května 2023             

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka