Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy od 1. 9. 2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace rozhodla vyhovět žádosti o zařazení do přípravné třídy všem uchazečům v souladu §47, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.                         

Dítě – registrační číslo (poslední čtyřčíslí RČ)

rozhodnutí

1120

přijato

 

V souladu s § 83 správního řádu, počíná dnem, následujícím po dni oznámení rozhodnutí, běžet odvolací lhůta pro podání odvolání.  Nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí – 16. den po zveřejnění seznamu.

Oznámení vyvěšeno dne: 9. června 2022            

Mgr. Monika Ondroušková

ředitelka