Oznámení o přijetí

Oznámení pro rodiče dětí, kteří žádali o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci ve školním roce 2022/2023.

O přijetí dětí rozhodla ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2., která uvádí, že rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, ve vývěsce školy u OÚ Šitbořice a na webových stránkách školy www.zssitborice.cz a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zároveň je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

K základnímu vzdělávání v  Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2022/2023 byly přijaty 2 děti s těmito registračními čísly:

1366, 2186 (jedná se o poslední čtyřčíslí rodného čísla).