Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání


 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


 

Oznámení pro rodiče dětí,

kteří žádali o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci ve školním roce 2021/2022:

O přijetí dětí rozhodla ředitelka školy Mgr. Monika Ondroušková v souladu s §67 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a na základě novely Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 183, odst. 2., která uvádí, že rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, ve vývěsce školy u OÚ Šitbořice a na webových stránkách školy www.zssitborice.cz a to po dobu 15 dnů – od 30. 4. do 14. 5. 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zároveň je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

K základnímu vzdělávání v  Základní škole a mateřské škole Šitbořice, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2021/2022 bylo přijato 26 dětí s těmito registračními čísly:


1119, 1374 , 1870, 1237, 1586, 1618, 0858, 1237, 1524, 1058, 1077, 1587, 1415, 1831, 0402, 0968, 0616, 0767, 1816, 0676, 1092, 0778, 1210, 0998, 1181, 1042

 

Pro účel Vaší žádosti bylo přiděleno registrační číslo, které se shoduje s posledním čtyřčíslím z rodného čísla dítěte.

V souladu s § 83 správního řádu, počíná dnem, následujícím po dni oznámení rozhodnutí, běžet odvolací lhůta pro podání odvolání. Nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí – 16. den po zveřejnění seznamu.

 

V Šitbořicích dne 30. 4. 2021

Oznámení vyvěšeno dne: 30. dubna 2021

 

Mgr. M. Ondroušková