Informace k realizaci distanční výuky

Vážení rodiče,

 

od středy 14. 10. 2020 přechází celá základní škola na distanční výuku. Stanovuji tento postup:

 

1. Komunikace s učiteli a žáky bude primárně probíhat formou elektronické žákovské knížky. Do ní budou vkládány informace k učivu, výukové zdroje, zadávány úkoly. (Tuto formu využívají vyučující již nyní). Je tedy nutné, aby si všichni žáci (týká se žáků 4. – 9. ročníku) i rodiče zajistili funkční přístup do elektronické žákovské knížky.

 

2. Výuka bude probíhat off-line i on-line způsobem. Zvolená forma je plně v kompetenci školy a vyučujících - vyplývá z aktuálního učiva, možností žáků a školy.

 

3. Konkrétní informace k realizaci distanční výuky obdrží každý žák a rodič do elektronické žákovské knížky souhrnně za danou třídu a následně vždy průběžně za daný předmět.

 

4. V případě komplikací, potřeby konzultace, informujte učitele formou elektronické žákovské knížky, emailové komunikace, případně kontaktujte vedení školy.

 

Vzhledem k novelizaci školského zákona informuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná. Žák se této výuky musí účastnit, úkoly vypracovávat, odevzdávat a na základě vypracovaných úkolů a žákova přístupu k distanční výuce bude také žák hodnocen. Toto hodnocení bude započítáno na vysvědčení.

Z této situace dále vyplývá povinnost omlouvání neúčasti žáka na distanční výuce formou omluvenky do elektronické žákovské knížky (týká se především neúčasti na online výuce v předem stanoveném čase a dále z důvodu nemoci, která neumožní žákovi nějaký čas úkoly vypracovávat). Plnění úkolů si rozvrhuje žák sám (žák bude omluven pouze z vážných důvodů, př. z důvodu nemoci, která vypracovávání úkolů znemožňuje). Pro hodnocení je rozhodující učitelem stanovený termín odevzdání.

 

 

 

V Šitbořicích dne 9. 10. 2020                                              

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy