Informace a dokumenty pro rodiče přihlášených žáků k prezenční výuce v ZŠ od 25. 5. 2020

Informujeme rodiče, že před vstupem do ZŠ je nutné prostudovat bezpečnostní pokyny s čestným prohlášením. Tyto pokyny jsou závazné a je nutné je dodržovat. Podepsaný dokument žák odevzdá učitelce studijní skupiny 1. den nástupu. Při příchodu je nutné dodržet stanovený čas a určený vchod do školy dle zaslaných pokynů od třídních učitelek. Pokud se rodič nakonec rozhodne, že dítě do školy nenastoupí, informuje vedení školy. Dokument si stáhněte a vytiskněte. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout v prodejně Jednoty.

Čestné prohlášení

Bezpečnostní pokyny

Dokument k tisku