Bezpečnostní pokyny pro zajištění výuky v ZŠ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V ZŠ OD 1. 9. 2021

(platí i pro přípravnou třídu)

- Prezenční výuka a pobyt ve škole je umožněn pouze žákům, kteří absolvují ve škole test na přítomnost viru COVID-19 s negativním výsledkem. Žák, který neabsolvuje testování, bude muset po celou dobu pobytu nosit roušku a dodržovat další bezpečnostní opatření, které budou zákonným zástupcům písemně sděleny.

- Testování bude probíhat formou PCR testu ze slin 1. 9. 2021 a 6. 9. 2021 (dále pouze pokud bude testování nařízeno krajskou hygienickou stanicí).

- Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

- Nikdo s příznaky infekčního virového onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit a nemůže se účastnit testování.

- Vstup do budovy školy a pobyt ve škole bude umožněn pouze žákům, kteří mají na ústech chirurgickou roušku, ostatním osobám bude vstup umožněn pouze po předchozí dohodě a s použitím respirátoru FFP2.

- Všichni žáci budou nosit v aktovce jednu čistou chirurgickou roušku navíc v podepsaném sáčku.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od lékaře.

- Pokud žák v průběhu výuky začne vykazovat příznaky onemocnění, bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog kontaktuje zákonného zástupce žáka, zákonný zástupce zajistí jeho okamžité vyzvednutí, telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka a dohodnou se na dalším postupu.

- Žáci jsou povinni provádět pravidelně desinfekci a hygienu rukou na místech k tomu určených.

- Veškerou nevolnost nebo změnu zdravotního stavu hlásí žák vždy pedagogickému pracovníkovi.

 

V Šitbořicích dne 27. 9. 2021                                    

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy