Barevný týden

V říjnu jsme zařadili do výuky na prvním stupni projekt Barevný svět, který umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami. Zařazená témata prolínají do všech vzdělávacích oblastí. Pro zpestření výuky vycházíme z pěti barev, které jsou přisouzeny jednotlivým světadílům (viz olympijské kruhy) a každá třída má přidělenou svou barvu.

 

Prvňáčci během barevného týdne odcestovali do Asie a nejdéle se zdrželi v Číně. Seznámili se s čínským písmem, tradicemi a hudbou. Vytvořili si vlastního asijského draka, vyzkoušeli si psaní čínských znaků a nakonec si společně vytvořili krásné barevné lampionky. 

 

Druháci cestovali po Evropě a ve skupinách zpracovali úkoly. Měli k dispozici velkou mapu i dětské obrazové mapy, kde se seznámili s nejzajímavějšími stavbami, zvyky, tradicemi, evropskou měnou a výrobky typickými pro daný stát. Shlédli i zajímavá videa. Vytvořili papírovou Eiffelovku, Lochnesskou nestvůru, namalovali holandské mlýny a tulipány. Poslechli si hudbu a zatančili si polku, valčík, balet, mazurku i španělské famenco.

 

Třeťáci se zaměřili na černou Afriku a dle svých možností ji probírali ve všech předmětech. V českém jazyce si vyzkoušeli pomocí mapy odpovídat na kvízové otázky, každý si pod svým jednodenním africkým jménem zapsal zajímavost o kontinentu a vyslechli si pohádku. Přírodní rekordy si přepočítali

v matematice s kalkulačkou, protože některá čísla byla opravdu veliká. V hudební výchově se děti rozezpívaly s písničkou 5 minut v Africe a vyzkoušely africký tanec. Prvouka byla věnována africké měně, vlajkám a prezentaci o Keni. Anglická slovíčka zvířat doprovázela kreslení masek, zvířat a tradičních ozdob. Část výsledků z jejich práce uvidíte ve fotogalerii.

 

4. třída se zaměřila na Austrálii. Projekt se prolínal do všech předmětů a žáci se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí z této země. Pracovali s mapou, seznámili se s netypickými australskými živočichy, vyhledali na mapě velká města a  povídali si o památkách UNESCO. Už ví, co “protinožci“ rádi jedí, co to je Velký bariérový útes a jak vypadají původní obyvatelé Aboriginové. 

 

U páťáků dominovala červená barva a světadíl, kterému žáci věnovali pozornost, byla Amerika. Žáci se seznámili s historií objevení Ameriky, poznávali kulturu, tradice a každodenní způsob života domorodých kmenů tohoto kontinentu. Vyhledávali a třídili informace o jednotlivých státech Ameriky, které ve skupinách zpracovávali a před ostatními žáky třídy nakonec prezentovali.

Cílem tohoto projektu v rámci multikulturní výchovy, jako průřezového tématu Školního vzdělávacího programu, bylo seznámení žáků se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi, výchova k odpovědnosti a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti.

 

Fotogalerie