Barevný svět - den třetí: Amerika

V rámci projektu „Barevný týden“ byla středa vyhrazena páťákům. Tento den dominovala červená barva a světadíl, kterému žáci věnovali pozornost, byla Amerika.

     První obyvatelé přišli do Severní Ameriky z Asie před více než 20000 lety. Dostali se tam přes Beringovu úžinu, která tehdy byla pevninskou šíjí a dnes oba kontinenty odděluje. Koncem 15. století připluli k americkému kontinentu Španělé vedeni Kryštofech Kolumbem, a protože se domnívali, že jsou v Indii, začali domorodému obyvatelstvu říkat Indiáni.

A právě původním obyvatelům Ameriky – Indiánům – byl celý den věnován.

     Každý správný Indián musí dodržovat desatero pravidel, která si hned v úvodu páťáci stanovili a slíbili, že se jimi budou řídit.         

       Správný Indián:

  1. Pracuje ve prospěch svého kmene
  2. Naslouchá radám starších a moudřejších
  3. Pomáhá ostatním
  4. Chrání slabší
  5. Chrání přírodu
  6. Je odvážný a samostatný
  7. Mluví pravdu a je čestný (nepodvádí)
  8. Je kamarádský
  9. Mluví slušně
  10. Neposmívá se

     V jednotlivých vyučovacích hodinách se žáci seznámili s historií, kulturou a každodenním způsobem života domorodých kmenů Ameriky, pokusili se napodobit jejich obrázkové a znakové písmo, seznámili se se znakovou indiánskou řečí, vytvořili si „kouzelný štít“, napodobovali malování na kůži, ze které se vyráběli oděvy a také si vyzkoušeli indiánský souboj pomocí zvláštního cvičení v kleče.

     Cílem tohoto projektového dne v rámci multikulturní výchovy, jako průřezového tématu Školního vzdělávacího programu, bylo seznámení žáků se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření  pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi, výchova k odpovědnosti a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám;  nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti.

Iveta Koutná