Ročníková práce

Formát ročníkové práce

Text - 10 stran, řádkování – 1,5, písmo vel. 12,  Times New Roman, odstavce – zleva 2 cm a zprava 4 cm, zarovnávání textu pomocí tabulátorů.

Prezentace – nejméně na 5 snímků – shrnutí práce (název, o čem je, obrázky)

Práce bude obsahovat:

úvod  – proč jsem si téma vybral a jaké si stanovuji cíle

hlavní část

závěr – jak se mi vyplnily stanovené cíle

Nezapomeň na: číslování stránek, krátké anglické shrnutí (rozsah - 3 věty, název práce, o čem pojednává,..), citaci zdrojů (např. k vloženému obrázku přidáte kompletní adresu odkud jste čerpali), seznam použité literatury (dle normy).

Práce bude zpracována z minimálně 3 tištěných zdrojů (kniha, časopis, leták, apod.), dále pak z různých webových stránek.

Harmonogram práce

1.      do 15. 9.  – výběr témat, do konce září konzultace s vedoucím práce

2.      do 22. 10.  – úvod, stanovení cílů práce - konzultace 

3.      do 19. 11.  – zpracovaná část textu, citace a seznam zdrojů, literatury

4.      do 23. 12.  – zpracovaná část  textu (struktura, kapitoly), seznam dalších zdrojů - konzultace

5.      do 21. 1.  – další  zpracovaný text včetně obrázků - konzultace

6.      do 18. 2.  dokončit hlavní část

7.      do 18. 3.  – závěr, hodnocení splnění cílů, krátké anglické shrnutí

8.      do 22. 4.  - dokončit práci, vytvořit prezentaci

9.      do 20. 5.  zaslat hotovou práci i prezentaci svému vedoucímu ročníkové práce

10.    červen – prezentace ročníkových prací žákům druhého stupně v týdnu od 11. do 15.6.

Za každou odvedenou práci budete dostávat známky, které se započítávají do předmětu, ke kterému se vaše práce vztahuje.

Za pololetí získáte 4 známky.

Vše posílejte včas na email vašemu vedoucímu práce.