Výchovné poradenství

 

V letošním školním roce zůstává oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky integrované naší prioritou, navíc chceme tuto oblast rozšířit o kvalifikovanou depistáž žáků s výukovými problémy (zejména mezi žáky I.stupně) a následnou reedukaci. Žáci s SPU navštěvují dyslektický kroužek, ve kterém se zaměřujeme na rozvoj dílčích funkcí ( sluchová a prostorová diferenciace, vnímání a reprodukce rytmu, analýza a syntéza slova, pravo-levá orientace apod.), nácvik čtení, porozumění textu, uvolňovací cvičení pro správný nácvik psaní atd. Nezbytnou součástí reedukace je domácí příprava. V naprosté většině spolupráce škola-dítě-rodič ku prospěchu žáků funguje.

         Kromě této priority se v letošním školním roce chceme zaměřit na profesní poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků. Jedná se o testování profesní orientace žáků, a to prostřednictvím PPP a Úřadu práce v Břeclavi. Kromě toho byla pro žáky 8. ročníku na základě nového Školního vzdělávacího programu zavedena hodina pracovních činností zaměřená na volbu povolání. Žáci zde budou získávat informace o jednotlivých oborech lidských činností, bude jim poskytnut prostor pro testování osobnostních i vědomostních schopností. Věříme, že tato nová opatření pomohou našim dětem při nelehkém rozhodování při volbě střední školy či odborného učiliště.